SKŁADKI I DOSTĘPNE WODY
Sezon 2018

LINK - Składki 2018

LINK - Wykaz Wód Okręgu Mazowieckiego 2018

ARCHIWUM


Sezon 2016

LINK - Składki 2016

LINK - Wykaz Wód Okręgu Mazowieckiego 2016


Sezon 2015

LINK - Składki 2015

LINK - Wykaz Wód Okręgu Mazowieckiego 2015

Sezon 2014

LINK - Składki 2014

LINK - Wykaz Wód Okręgu Mazowieckiego 2014

LINK - Dodatkowe wody w zezwoleniu 2014

UWAGA !!!  W A Ż N A   I N F O R M A C J A !
W  styczniu  2014  r.  Regionalny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej w  Warszawie  i  w  Gdańsku  ogłosi  konkurs  na  użytkowanie 8  obwodów  rybackich,  a  wyniki  konkursu  przedstawi prawdopodobnie w czerwcu 2014 r.
 
Oto one:
1. Zbiornik Włocławski na rzece Wisła nr 5 
2. Rzeka Zgłowiączka nr 2 
3. Rzeka Skrwa Prawa nr 1 
4. Rzeka Skrwa Lewa nr 1 
5. Rzeka Mołtawa nr 1 
6. Jezioro Rybnica w zlewni rzeki Rybniczanka nr 3 
7. Jezioro Czarno – Czerskie na rzece Chełmiczanka nr 3 
8. Rzeka Tążyna 
 
Zarząd  Okręgu  Mazowieckiego  PZW  wystartuje  w  rozpisanym przez RZGW konkursie i w przypadku wygrania tego konkursu, wyda  na  wymienione  obwody  rybackie  dodatkowe (uzupełniające) zezwolenia na wędkowanie. Zezwolenia te będą bezpłatne.

LINK - Porozumienia 2014


Rok 2013

LINK - Składki 2013

LINK - Wykaz Wód Okręgu Mazowieckiego

LINK - Porozumienia 2013


Rok 2012

Składki członkowskieSkładka członkowska - 64 zł,-Składka członkowska ulgowa 50% - 32 zł,-

– młodzież szkolna, studenci do 24 lat
- członkowie odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW
- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia
- kobiety po ukończeniu 60 roku życiaSkładka członkowska ulgowa 75% -16 zł,-


- członkowie uczestnicy do lat 16
- członkowie odznaczeni Odznaką PZW Złotą z WieńcamiWpisowe

- członka zwyczajnego PZW - 25 zł,

- członka uczestnika PZW - 12 zł,

Opłata egzaminacyjna - 30 zł,

Legitymacja członkowska 5 zł,

UWAGA:

1. Ze składki członkowskiej podstawowej 1 zł przeznacza się na realizację programu edukacji ekologicznej w środowisku dzieci i młodzieży, w proporcji 10 % na szczeblu ZG PZW, a 90 % dla Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego.
2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ
W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2012 R.


Na wodach ogólnodostępnych Okręgu Mazowieckiego PZW obowiązuje karta wędkarska oraz zezwolenie na amatorski połów ryb wędką, wystawione na podstawie trwale umieszczonych znaków w legitymacji członkowskiej.

Zezwolenia całoroczne

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE OKRĘGOWE
OKRĘGOWA
Składka podstawowa:

a)- pełna - obejmuje wody nizinne- 102 zł
b)-pełna - obejmuje wody nizinne oraz składkę na badania naukowe za brak zdania rejestru- 112 zł
c)-pełna - obejmuje wody nizinne i górskie - 127 zł
d)-pełna - obejmuje wody nizinne i górskie oraz składkę na badania naukowe za brak zdania rejestru - 137 zł
e) -pełna - obejmuje wody nizinne ,górskie i trolling - 227 zł
f) - pełna - obejmuje wody nizinne ,górskie i trolling oraz składkę na badania naukowe za brak zdania rejestru - 237 zł.

Składka ulgowa: odpowiednio

a) - 51zł
b) - 61 zł
c) - 76 zł
d) - 86 zł
e) - 176 zł
f) - 186 zł

- Młodzież szkolna i studenci do 24 lat
- Kobiety, które ukończyły 60 lat
- Mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat
- Odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW
- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ( posiadające legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności

Składka ulgowa II: odpowiednio :

a)- 25 zł
b)- 35 zł
c)- 50 zł
d)- 60 zł
e) - 150
f) - 160 zł.

- Osoby, które ukończyły 75 lat
- Odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

Składka członków uczestników (młodzież do16 lat) - 25 zł

Członkowie honorowi - bezpłatnie

Składka uzupełniająca do składki podstawowej - pełnej na wody górskie - 25 zł.


Składka uzupełniająca do składki okręgowej (na badania naukowe). Obowiązuje wędkarzy, którzy nie zwrócą rejestrów połowów za 2011 rok. - 10 zł

UWAGA:

Składki członkowskie okręgowe obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzowego.

opłata egzaminacyjna:

 dla osób do lat 16 - bezpłatnie,
 dla pozostałych - 30 zł.

Zezwolenia okresowe

KATEGORIA
UPRAWNIEŃ

Wody nizinne i górskie

1 - dniowa 3 - dniowa 7 - dniowa

Członkowie PZW - 20 zł / 80 zł / 120

Niezrzeszeni /
i obcokrajowcy - 50 zł / 100 zł

UWAGA:

Składek okresowych nie można uiszczać przelewem i przekazem pocztowym

² Składki okresowe dla zrzeszonych przysługują osobom, które posiadają legitymację członkowską PZW ze znaczkiem: składka członkowska 2012.

Uwaga :

Okręg Mazowiecki podpisał następujące porozumienia miedzy okręgowe z następującymi Okręgami :

- ciechanowskim, białostockim, bialskopodlaskim, siedleckim.


Zasady wędkowania obowiązujące na wodach Okręgu Mazowieckiego
w roku 2012.


UWAGA !!!! - ZAKAZ połowu z obiektów pływających na wszystkich wodach Okręgu Mazowieckiego od dnia 02.01.2012 do dnia 30 .04. 2012 r.

1. Obowiązki i ograniczenia ogólne: na wodach Okręgu Maz. obowiązuje „Regulamin
Amatorskiego Połowu Ryb PZW” oraz rejestr połowów wędkarskich.

2. Ograniczenia szczególne dotyczące wód Okręgu Mazowieckiego:

a) obręby ochronne ustalone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego:

Narew- Zapora Dębe- cały rok

Odcinek rzeki Narew od zapory w Dębem do betonowego kolektora
(budowla zrzutowa z oczyszczalni ścieków) na kilometrze 19+600
biegu rzeki (miejscowość Poddębe) z granicą przebiegającą
prostopadle do nurtu rzeki.

Zbiornik Zegrzyński - Zegrze od 1 XI do 31 III

Obszar wodny opisany granicami: linią prostą od tablicy 32 km
w Zegrzu Północnym w poprzek czaszy zbiornika do zabudowań
mieszkalnych w Nieporęcie ul. Zegrzyńska 30 na lewym brzegu, dalej
linią brzegową do mostu drogowego w Zegrzu a następnie wzdłuż
prawej linii brzegowej do tablicy 32 km.

Obręby ochronne, które zostaną ustalone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego:

Orzyc ujście Węgierki - od 15 X do 31 III

przyujściowy odcinek rzeki Węgierka: od łuku rzeki 200 metrów
powyżej mostu w miejscowości Młodzianowo, aż do jej ujścia
do rzeki Orzyc”.

Narew ujęcie – Nowy Dwór Maz.- od 1 XI do 31 III


kanał łączący nurt rzeki Narew (5 kilometr biegu rzeki) z ujęciem
wody do potrzeb produkcyjnych dawnej Polleny Nowy Dwór
Mazowiecki - na całej jego długości, wyznaczonej opaską z
elementów betonowych i kamiennych (nabrzeże północno
– wschodnie).

b) połów metodą trollingową jest dozwolony tylko na wodach Zbiornika Zegrzyńskiego (od
zapory w Dębem do mostu w Wierzbicy, do ujścia rz. Bug, do ujścia rz. Rządzy i ujścia
Kanału żerańskiego w Nieporęcie), a także w Wiśle od ujścia Pilicy do ujścia Mołtawy. Na
pozostałych wodach Okręgu Mazowieckiego PZW trolling jest ZABRONIONY,

c) wyłącza się z wędkowania 300-metrowy odcinek rzeki Sawica od jeziora Janówek w dół
rzeki (teren ZR Janowo),

d) na wyrobisku pożwirowym Gnojno w okresie od 1 kwietnia do 31 maja obowiązuje
całkowity zakaz połowu ryb,

e) w łowisku Stocznia - Kazuń dozwolone jest łowienie metodą spławikową, a w okresie
zimowym także mormyszką (z lodu). Przez cały rok zabrania się stosowania metody
spinningowej.

f) całkowity zakaz wędkowania na błystkę podlodową obowiązuje: w rzece Wiśle
od Mostu Siekierkowskiego do Mostu (na trasie E-7) w Nowym Dworze Maz. i Narwi
w obszarze łowiska Stocznia Kazuń.

g) wędkowanie „na Żywca” dozwolone jest tylko z brzegu lub zakotwiczonej łodzi.

h) wody o powierzchni do 40 ha mogą być objęte zakazem wędkowania przez Zarząd Koła
na czas do 72 godzin od chwili zarybienia (trzy doby), nie dłużej jednak niż do godziny 6:00
w sobotę. Zakaz wędkowania musi być ogłoszony na tablicy informacyjnej.

i) całkowity zakaz wędkowania metodą spinningową obowiązuje na stawach Parku
Miejskiego w Pruszkowie.

j) wędkarzy, którzy nie zwrócą rejestrów połowów za 2011 rok, będzie obowiązywała składka
uzupełniająca do składki członkowskiej okręgowej w wysokości 10 zł.

k) wędkowanie w jez. Góra i Pomocnia dozwolone jest tylko z łodzi wypożyczonych
w stanicach wędkarskich.

Inne zakazy połowów rybackich znajdują się w zakładce ochrona wód.

Wprowadza się wymiar ochronny okonia - 18 cm. ( nie dotyczy wód górskich )


Dostępne wody - Okręg Mazowiecki

Wody Nizinne.

Rzeki i zbiorniki zaporowe

Wissa (ob.ryb. Biebrza Nr 3 – Wissa)
17 ha


Obwód rybacki obejmuje odcinek rzeki od źródeł do granicy Biebrzańskiego Parku
Narodowego (m. Łoje Awissa).

Brok Nr 1
43 ha


Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Brok od źródeł do jej ujścia do rzeki Bug, wraz
z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki.

Bug Nr 5
1268 ha


Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Bug na odcinku od ujścia rzeki Nurzec do ujścia
rzeki Liwiec, zbiornik Sterdyń wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy
i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
Uwaga: patrz – Nadbużański Park Narodowy.

Ełk Nr 45
103 ha


Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Ełk na odcinku od jazu piętrzącego elektrowni w m. Nowa Wieś Ełcka
do
granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego,
b) Kanału Kuwasy na odcinku od osi podłuŜnej mostu w m. Czarna Wieś do rzeki Ełk,
a) Kanału Rudzkiego na odcinku od rzeki Ełk do granicy Biebrzańskiego Parku
Narodowego.

Jegrznia Nr 11
6 ha


Obwód rybacki obejmuje wody na odcinku od ujścia cieku Zgniłka, do granicy
Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Jeziorka Nr 1
120 ha


Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Jeziorka od zbiornika w Głuchowie do jej ujścia do rzeki Wisła,
b) zbiornika Głuchów,
c) zbiornika Osieczek,
d) rzeki Kraska od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Jeziorka,
wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.

Narew Nr 6
1025 ha


Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Narew na odcinku od ujścia rzeki Szkwa do ujścia rzeki Orzyc,
b) jezior Sieluńskich,
c) starorzeczy Zimna Woda,
wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
Uwaga: obowiązuje zakaz uzywania jednostek pływających z silnikami spalinowymi
poza szlakiem żeglownym.

Narew Nr 7 Jez.Zegrzyńskie
3852 ha


Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Narew na odcinku od ujścia rzeki Orzyc do czoła zapory zbiornika
Zegrzyńskiego w Dębem,
b) rzeki Bug na odcinku od ujścia rzeki Liwiec do jej ujścia do zbiornika
Zegrzyńskiego,
c) Kanału śerańskiego,
d) jeziora Stawinoga,
e) rzeki Prut,
wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
wodnych
o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.
Uwaga: patrz – Nadbużański Park Krajobrazowy.

Narew Nr 8
487 ha


Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Narew na odcinku od czoła zapory zbiornika
Zegrzyńskiego do jej ujścia do rzeki Wisła, wraz z wodami jej dopływów oraz
wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie
do wód tego odcinka.

Nurzec Nr 1
153 ha


Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Nurzec* na odcinku od źródeł do jej ujścia do rzeki Bug,
b) zbiornik Ciechanowiec*,
c) zbiornik Repczyce,
wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki.
* na wodach powiatu wysokomazowieckiego obowiązuje zakaz używania jednostek
pływających z silnikami spalinowymi w okresie od 1.06.do.31.08.2010 r.

Omulew Nr 1
188 ha


Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Omulew od wypływu z jeziora Omulew do jej ujścia do rzeki Narew,
b) rzeki Sawica na odcinku od osi podłuŜnej mostu na drodze Sasek Wielki - Sasek
Mały,
c) rzeki Czarka,
d) rzeki Wałpusza od jazu piętrzącego w m. Młynisko,
e) rzeki Lejkowska Struga (Wielki Rów)
wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.

Orz Nr 1
23 ha


Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Orz od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Narew,
b) zbiornik Grodzisk,
wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki.

Orzyc Nr 1
208ha


Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Orzyc od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Narew,
wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o
ciągłym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki.

Rozoga Nr 1
42 ha


Obwód rybacki obejmuje wody:
a)rzeki Rozoga na odcinku od wypływu z jeziora Marksoby do jej ujścia do rzeki
Narew,
b)Kanału Wach na odcinku długości 13 km,
c) zbiornik Wykrot k/Myszyńca*,
wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
wodnych
o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.
* Obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi w
okresie od 1 maja do 30 września każdego roku.

Rządza Nr 1
42ha


Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Rządza od mostu kolejowego na trasie Mińsk
Maz.–Tłuszcz do jej ujścia do zbiornika Zegrzyńskiego z wyłączeniem
zbiorników
w m. Witkowizna i m. Rządza wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy
i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki.

Szkwa Nr 1
33 ha


Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Rozoga od wypływu z jeziora Świętajno do mostu w m. Rozogi,
b) rzeki Szkwa od mostu w m. Rozogi do jej ujścia do rzeki Narew,
wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tych rzek.

Świder Nr 1
86ha


Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Świder od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła,
wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
wodnych
o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki.

Utrata Nr 1
46 ha


Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Utrata od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Bzura,
b) rzeki Rokitnica od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Utrata,
wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
wodnych
o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.

Wisła Nr 3
4744ha


Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku od ujścia rzeki Pilica do ujścia
rzeki Narew, wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

Wisła Nr 4
3240ha


Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku od ujścia rzeki Narew
do ujścia rzeki Mołtawa, wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych
zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.


WODY GÓRSKIE

Rzeka Jeziorka -od źródeł do zbiornika w Głuchowie,z wyłączeniem zbiorników w Osieczku
(powyżej m.Jeziórki) i Głuchowie ( Gminy - Mszczonów, Pniewy, Grójec ) zakaz używania -przynęty sztuczne i roślinne.

Rzeka Rządza - od źródeł do mostu kolejowego na trasie Mińsk Maz.-Tłuszcz z wyłączeniem zbiorników w m. Witkowizna i m.Rządza ( Gminy Kałuszyn, Jakubów, Dobre, Stanisławów ,Poświętne )
- zakaz używania - przynęty sztuczne i roślinne.

Jeziora

Czerniakowskie- 17 ha Warszawa Mokotów
Kamionkowskie -12 ha Warszawa Praga Południe
Czerskie -10 ha Góra Kalwaria
Habdzin- 8 ha Konstancin Jeziorna
Góra- 20 ha gm. Wieliszew (pow. Nowy Dwór
Maz.)
Pomocnia -9 ha gm. Pomiechówek (pow. Nowy Dwór
Maz.)
Borówko -9 ha gm. Jedwabno (pow. Szczytno)
Brajnickie *(Brajniki)- 211 ha gm. Jedwabno (pow. Szczytno)
Burdąg -39 ha gm. Jedwabno (pow. Szczytno)
Fręckie (Fręczek) -19 ha gm. Jedwabno (pow. Szczytno)
Głęboczek -25 ha gm. Jedwabno (pow. Szczytno)
Grom* -216 ha gm. Pasym (pow. Szczytno)
Janówek (zbiornik)- 9 ha gm. Jedwabno (pow. Szczytno)
Machniacz- 12 ha gm. Pasym (pow. Szczytno)
Małszeweckie (Małszewko)- 38 ha gm. Dźwierzuty (pow. Szczytno)
Małszewskie (Małszewo)- * 218 ha gm. Dźwierzuty (pow. Szczytno)
Narty (Świętajno) -* 217 ha gm. Jedwabno (pow. Szczytno)
Natać -22 ha gm. Szczytno
Jasne -18 ha gm. Jedwabno (pow. Szczytno)
Klimek (Konik)- 36 ha gm. Jedwabno (pow. Szczytno)
Kobylocha (zbiornik)- 39 ha gm. Szczytno
Lemańskie (Lemany)- 24 ha gm. Szczytno
Łaźnica- 26 ha gm. Jedwabno (pow. Szczytno)
Piasutno*- 48 ha gm. Świętajno (pow. Szczytno)
Płociczne- 22 ha gm. Jedwabno (pow. Szczytno)
Rekowe -71 ha gm. Jedwabno (pow. Szczytno)
Rokola -(OtwockWielki) 40 ha Karczew
Sasek Mały -332 ha gm. Jedwabno (pow. Szczytno)
Sasek Wielki*- 888 ha gm. Dźwierzuty, gm. Szczytno
Sedańsk (Sędańsk)- 186 ha gm. Szczytno
Skoneczne -30 ha gm. Jedwabno (pow. Szczytno)
Średnie -29 ha gm. Jedwabno (pow. Szczytno)
Warchałdzkie (Warchały)- 46 ha gm. Jedwabno (pow. Szczytno)
Wałpusz* - 432 ha gm. Szczytno
Zielonka -6 ha gm. Szczytno
Mierucie
-32 ha gm. Grajewo
Toczyłowo (Toczyłowskie) -** 105 ha gm. Grajewo

* Obowiązuje zakaz uŜywania jednostek pływających z silnikami spalinowymi.
**Obowiązuje zakaz uŜywania jednostek pływających z silnikami spalinowymi w okresie
od 1 maja do 30 września kaŜdego roku.

Wody drobne

Arkadia -2 ha Warszawa Mokotów
Basen -2 ha Brwinów
Błonie -10 ha Błonie
Buchta Stawinoga -43 ha gm. Zatory (pow. Pułtusk)
Chorzele Zalew -4 ha gm.Chorzele
Czerwony Bór- 2 ha k/Łomży
Gołków-Pólko- 11 ha Piaseczno
Grodzisk Mazowiecki- 25 ha Grodzisk Mazowiecki
Jedwabne-- 2 ha gm.Jedwabne
Kałamarz -0,8 ha Łomża
Karwacz- 11 ha Przasnysz
Kolejniak -4 ha Sulejówek
Kozioł (zbiornik) -0,35 ha Kozioł
Łoje -5 ha Przasnysz
Łacha -11 ha Józefów
Moczydło – Jeziorko- 4 ha Karczew
Rutki -0,5 ha Zambrów
Skaryszewskie -3 ha Warszawa Praga Poł.
Szczęśliwice -7 ha Warszawa Ochota
Włochy -3 ha Warszawa Włochy
Zalew Kruk -2 ha Okuniew
Zalew Zalesie Dolne -8 ha Piaseczno
Zielonka -26 ha Zielonka

Nadbużański Park Krajobrazowy

Granice Parku obejmuje swym zasięgiem wody: część doliny Bugu od ujścia
rz. Tocznej w m. Drażniew w gm. Korczew do ujścia rz. Liwiec w pobliżu
m.Kamieńczyk, a także fragment rz. Narew od m. Zambski Kościelne (powyżej
Pułtuska) do ujścia
rz. Klusówka (powyżej mostu w Wierzbicy). Obowiązuje zakaz używania jednostek
pływających z silnikami spalinowymi, poza szlakiem żeglownym.

Biebrzański Park Narodowy

Wody udostępnione do wędkowania:
1. Rzeka Biebrza od północnych granic parku do mostu kolejowego w Osowcu wraz
ze starorzeczami przez cały rok. Zakaz wstępu i połowu na starorzecza
od 1 marca do 23 czerwca.
2. Rzeka Biebrza od ujścia rzeki Wissy do rzeki Narwi przez cały rok. Zakaz
wstępu
i połowu na starorzecza od 1 marca do 23 czerwca.
3. Rzeka Jegrznia od północnych granic parku do mostu w Ciszewie przez cały rok.
Zakaz wstępu i połowu na starorzecza od 1 marca do 23 czerwca.
4. Kanał Rudzki od mostu kolejowego w Osowcu do rzeki Biebrzy przez cały rok.
5. Rzeka Sidra od Kolonii Kropiwna do rzeki Biebrzy przez cały rok.
6. Rzeka Brzozówka od Kolonii Karpowicze do rzeki Biebrzy przez cały rok.
Zakaz wstępu i połowu na starorzecza od 1 marca do 23 czerwca.
7. Rzeka Wissa od Kolonii Łoje Awissa do rzeki Biebrzy przez cały rok.

Uwaga: Obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi.
Na licencje wędkarskie BbPN rozprowadzanych w Okręgu Mazowieckim,
oraz Oddziałach: Grajewa, Łomży, Ostrołęki, Zambrowa będą udzielane rabaty:
- na roczną licencję na połów z łodzi i brzegu o wartości 100 zł – rabat 30 zł,
- na roczną licencję na połów z brzegu o wartości 80 zł – rabat 30 zł.

Narwiański Park Narodowy

Obwód rybacki obejmuje odcinek od m. Suraż do m. Rzędziny - śółtki (most na trasie
Warszawa – Białystok.

Uwaga: Obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi.

Łowiska specjalne .

Halinów- OŚRODEK ZARYBIENIOWY HALINÓW,

ul. Powstania Styczniowego 20, 05-720 Halinów,

tel. (0-22) 783-60-28


Wierzbica- OŚRODEK RYBACKI WIERZBICA,

Wierzbica 10, 05 - 140 Serock,

tel. (0-22) 782-74-85

Dodatkowo na wszystich wodach okręgów mających porozuminie z Okręgiem Mazowieckim .